Menneskeskapte klimaendringer, petro-baroner, tyranner og konspirasjonsteorier

Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein – men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige.

FNs miljøprogram (UNEP)  og Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) koordinerer redigeringen av de mest omfattende og grundige rapporter om klimaendringene i verden. Hvert sjette eller syvende år utgir  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), også kalt FNs klimapanel, oppdaterte rapporter på til sammen over 3000 sider. Opptil 2000 av de mest respekterte klimaforskere i verden, som alle publiserer hyppig i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter, deltar i prosessen.

IPCCs rapporter angripes heftig, aggressivt, uredelig og manipulerende, særlig av den amerikanske oljeindustrien, kull-og olje multimilliardærer, og deres PR-og informasjonsindustri med støttegrupper i blant annet Norge.   
Olje-og kull-milliardærene,  Midtøstens tyranner og ekstrem-islam lever høyt på fossilt brensel. Disse mennene er villige til å gjøre hva som helst; starte kriger og ødelegge framtida for egne barnebarn, for å utsette det uunngåelige paradigmeskifte fra karbonparadigmet til bærekraftig utvikling-paradigmet.

Hvert år pumpes et stigende antall milliarder tonn med fossilt karbon til luft fra forbrenning av kull, olje og gass. Det fører til at global gjennomsnittstemperatur foreløpig stiger med nesten 0,2 grader per tiår. At været  det enkelte år fraviker normalen med flere grader i noen områder, påvirker ikke klimaendringene [1] – endringene i gjennomsnittsværet over en 30-årsperiode. Mens Nord- Norge hadde en varm vinter, hadde Sør-Norge en kald vinter i 2010.  NASA, 2011 [2] og [3]  National Climatic Data Center[4] melder at 2010 var rekordvarmt globalt sett [5]. Mange land fikk nye varmerekorder. Året 2011 var minst like varmt og 2012 ser ut til å bli rekordvarmt i gjennomsnitt, selv om nordvest-Europa har hatt en kjølig og rekordvåt sommer.  Global oppvarming kan føre til mer skydanning og nedbør over vest-Europa, slik IPCC har regnet med er sannsynlig i sine rapporter. Globalt sett forekommer de ti varmeste årene som er målt de siste 12 årene. Selv om det var en nedgang i solinnstrålingen på 2000-tallet og et usedvanlig dypt sol-minimum i 2007-2011, fortsatte jordas overflatetemperatur å øke. Det engelske Met office har lignende observasjoner[6]   Climate Research Institute, East Anglia University, England, melder det samme[7]. I følge Politifact “there is significant scientific consensus that human beings are contributing to global warming”[8].

Over 20 land fikk nye varmerekorder i 2010 i følge det amerikanske National Climatic Datacenter[9]. Den over 50 år gamle Keeling-kurven[10] som viser raskt stigende CO2-nivåer i luft, har nå nådd 397 ppm, det høyeste nivå på mange millioner år. Enorme skogbranner raste i Russland. Australia, Sri lanka og Pakistan hadde tidenes største flom, og hetebølger rammet store deler av Asia. I USA ble nye varmerekorder satt i en rekke av statene i 2011. Disse rekordene ble igjen slått grundig i 2012.

Fossilt brensel dekker fremdeles nesten 80 % av menneskenes energibehov[11]. Med økende befolkning stiger energiforbruket. Daglig omsettes mellom 80 og 92 millioner fat olje og tilsvarende mengde kull og gass. Hver time året rundt bruker vi energi tilsvarende 10 millioner fat olje. Dette tilsvarer å brenne et svømmebasseng med olje i olympisk størrelse i sekundet. Å tro at dette ikke har virkning på vårt miljø er virkelighetsflukt. Over 30 milliarder tonn karbondioksid må bli av et eller annet sted. Det forsvinner ikke av seg selv. En del tas opp av vegetasjon og jord, en god del tas opp av havet – noe som forårsaker skadelig forsuring – og resten samles altså opp i atmosfæren. Opphopning av drivhusgasser i lufta vår fører til global oppvarming, uansett hvor naturlig gassen er. Global gjennomsnittstemperatur er på rundt 14 grader, omtrent 32 grader varmere enn den ville ha vært uten den naturlige drivhuseffekten. Den ekstra, menneskeskapte drivhuseffekten har hittil gitt et tilskudd på nesten en grad -altså en stigning opp til nærmere 15 grader i gjennomsnitt.  De fleste klimaforskere er enige om at for å unngå at gjennomsnittsstemperaturen stiger over 16 grader, må vi snarest mulig avvikle vår avhengighet av fossile brennstoff. Stiger altså gjennomsnittsstemperaturen med mer enn to grader øker sannsynligheten for at vi passerer vippepunkter, hvor forsterkingsmekanismer som frigjøring av metan i permafrost og på havbunnen, rask økning av vanndamp i luft og redusert albedo (reflekser) fra krympende islagte områder bestemmer temperaturøkningen i stedet for menneskeskapte drivhusgasser.

Global omsetning av kull-, olje- og gassprodukter utgjør over hundre milliarder dollar per dag. Det er forståelig at den håndfull menn som kontrollerer denne omsetningen nødig vil gi slipp. De har også makt til å holde karbonparadigmet gående noen år til [12]. Disse superrike mennene [13] finansierer lobbygrupper, advokatfirmaer, spin-doktorer, tankesmier, PR-bedrifter, ”skeptikere” og media for å manipulere opinion og politikere til å utsette eller stanse utviklingen av alternative energikilder.

Skal man unngå en menneskeskapt global oppvarming på 2 grader, er det beregnet at man bare kan slippe ut ytterligere 565 gigatonn med fossilt karbon til lufta. Det vil si at CO2-innholdet i luft ikke bør overstige 400 ppmv. Problemet er at kull- olje- og gass-selskapene har registrerte reserver på 2795 gigatonn. Dette er fem ganger mer enn jordas klima tåler. Er karbon-milliardærene i Russland, Saudi-Arabia, Kuwait, Uzbekistan, Azerbaidjan, Norge, Nigeria, Angola, Quatar, USA, Canada etc  villige til å nøye seg med å utvinne 20% av ressursene de allerede har, eller må de tvinges til det? En ytterligere utfordring er det faktum at det bare er atmosfærisk CO2 som nå ligger på 395 ppmv. Tar man med de andre drivhusgassene også, ligger tallet på over 450 ppmv. I realiteten betyr dette at oppvarmingen mot mer enn 2 grader er godt i gang nå.  

En PR-industri finansiert av særlig arabisk-amerikanske kull- og oljemagnater produserer ”forskningsrapporter”, en blanding av selvfølgeligheter og forvirrende desinformasjon [14]. At klimaet kan påvirkes av sot, aerosoler, havstrømmer, endret strålingspådriv fra sola, vulkanutbrudd m.m. og at det har endret seg også før menneskene fantes og lignende utsagn er like sensasjonelt som å si at vann er vått og gress er grønt for alle seriøse klimaforskere. Med ”Rorbua”-historier og ”informasjon” finansiert og styrt av arabisk-amerikanske oljekarteller, Robert Murdoch [15] (Fox News) og Koch brothers [16], avspores seriøs debatt med konspirasjonsteorier om forskere og FN og med historier om været i 1922 eller 1934, mens man later som man diskuterer klima. I samarbeid med amerikansk tobakkindustri går karbonagenter og realitetsfornektere til frontalangrep på seriøs forskning, som de kaller ”junk science”. De hevder å representere det fornuftige og balanserte, mens motstanderne visstnok er uansvarlige kommunister, miljøfanatikere eller dumme journalister.

Dessverre svikter massemedia. Det ser ut til at journalister ikke er i stand til å lese vitenskapelige, fagfellevurderte journaler. De legger i stedet vekt på å framstå som upartiske ved å gi like stor plass til “begge parter”.  Journalistene bortser fra at i vitenskapelig sammenheng er det skremmende enighet. De ytterst få klimaforskere som hevder at fossilt brensel ikke har noen negativ innvirkning er så marginale og spekulative at de er uinteressante. Skulle media følge opp tilsvarende på f.eks. medisinsk forskning, ville de måtte få tak i noen eksotiske sjamaner og heksedoktorer til å uttale seg hver gang nye resultater i kreft- eller genetisk forskning skulle presenteres.

Med utgangspunkt i den fascistiske organisasjonen John Birch Society [17] opererer oljemilliardærene David og Charles Koch [18] fordekte politiske manipulasjoner over hele verden i samarbeid med mediamoguler som Rupert Murdoch, Berlusconi, Fox news [19] i allianse med verdens mektigste multinasjonale selskaper; Exxon [20] Mobil, Aramco, Philip Morris [21]  m.fl. og finansierer og instruerer ekstreme organisasjoner som The Tea Party Organisation [22], National Rifles Association [23] o.l. Propagandaapparatet promoterer realitetsforaktende “forskning”, oppmuntrer til konspirasjonsteorier, forskrudde “parallell-realitet”-oppfatninger, og nærer den største skepsis til fagfellevurdert, seriøs forskning publisert f.eks. gjennom FN-systemet. Samtidig oppfordres man til å sluke rått alt av påstått ”kritisk, vitenskapelig informasjon” som måtte komme fra kilder finansiert av arabisk-amerikansk kull- og oljeindustri. Realiteten er at kull- og oljedirektørene – ”karbon-baronene” – gjør alt for å tilsløre at de driver de største og mest risikable eksperimentene i menneskehetens historie. De hevder at vi må ha mer forskning for å bevise at disse eksperimentene virkelig er så risikable som klimaforskerne sier. Siden det nå en gang er slik at massemedia i stor grad styres av mektige kapitalinteresser, har dessverre oljefinansiert arabisk-amerikansk propagandaindustri stor gjennomslagskraft.

Eksperiment 1: Juratidens klima
Hva skjer når enorme mengder fossilt karbon (kull, olje og gass) lagret i bakken de siste 500 millioner år flyttes til luft og hav? Kan ”juratidens” klima gjenskapes? Den gang sto havet opptil 300 meter høyere enn nå, det var ti ganger mer karbondioksid i lufta, og det var badetemperatur på Nordpolen. Havene var mye surere enn i dag, kalde, produktive områder med vertikale havstrømmer fantes ikke, og livet i havet var på et lavmål. Den gangen var sola 10% svakere enn i dag. Hva skjer med vårt nåværende miljø og klima hvis eksperimentet ”lykkes”? Hva skjer når metangasshydrater på havbunnen og metan og CO2 lagret i permafrosten i økende grad frigjøres med stigende temperaturer? Hva skjer når havet forsures ytterligere [24]?

Eksperiment 2: ”Peak oil”
Hvor lenge er det mulig å manipulere menneskene i verden til å utsette massive investeringer i alternative energikilder før ”peak-oil” [25] krisen virkelig treffer?  I følge noen EU-eksperter [26] hadde vi en “peak-oil” situasjon i 2006, noe som bidro til finanskrisen litt senere. Oljeprisen vil til en viss grad svinge med verdensøkonomien. Men for hver gang vi får økonomisk vekst etter stadig hyppigere kriser, vil oljeprisen havne på et høyere trinn. Oljeutvinningen i Saudi-Arabia er langt fra slutt, men har sannsynligvis kulminert eller ”peaked” eller vil gjøre det om få år. Hva skjer med økonomien når oljeprisen tredobles fordi det ikke finnes realistiske alternativer? Russland,, Saudi-Arabia, Kuwait, Iran, Norge og kull- og oljeselskapene tjener nok grovt i mange år ennå, men hva med handelspartnerne? Hva med vestlige skattebetalere som subsidierer, står for skattelettelser og dekker eksterne kostnader for oljeleting, opprydding og drift med hundrevis av milliarder i året [27]? Hvor mye mer kan olje- og kullselskaper gjøre i ekstra profitt før man klarer å erstatte fossilt brensel med andre energikilder?

Eksperiment 3: Pengene til karbonbaroner og ekstrem-islam
Hva skjer hvis kull- og oljebransjen mer eller mindre kontrollerer verdens økonomi? Saudi-Arabia alene eksporterer daglig ca 10 millioner fat råolje. Med 80-130 dollar per fat blir det store penger av det, for ikke å snakke om når et fat olje koster det dobbelte eller mer i en kommende peak-oil situasjon. Og da snakker vi bare om “crude”. Karbon-baronene, deres politiske medspillere, ”tvils-kremmerne[28]”, verdens petro-tyranner og ekstrem-islamister som wahhabistene i Saudi-Arabia, har over de siste førti år bygget opp et globalt økonomisk system som styrer en permanent tsunami av petro-dollar til korrupte, ofte fundamentalistisk ”religiøse” diktaturer i Midtøsten. I sin tur skaper tyranniene en flyktningestrøm ut av området. Disse diktaturene finansierer terrorist-grupper og fundamentalistiske wahhabist-skoler over hele verden. Den økte spenningen gir gode tider for verdens militærindustrikompleks. En liten elite på noen tusen menn skummer fløten av dette [29].  Man kan bare prøve å forestille seg maktforskyvningen i verden hvis dette systemet skal få lov til å fortsette i ytterligere 40-50 år.

Mangel på energi-alternativer er problematisk for stadig flere. Det er allerede tydelige tegn på misnøye over økende energi- og matvarepriser over store deler av verden [30]. Hvilke undertrykkende tiltak vil mer eller mindre utskiftbare petro-tyranner bruke og hvor langt kan de gå før verden sier stopp? Hvor mye kan og vil karbon-baronene støtte dem? I hvilken grad kan den lille, men ekstremt mektige elite av Ghadaffier, Ibn Saud-familier, direktørene i verdens største oljeselskap[31]; Aramco[32], Exxon-Mobil, Gulf, Caltex, Chevron og US Coal, Bechtel, Halliburton, Blackwater, Koch brothers[33], Philip Morris, mediamoguler som Rupert Murdoch og ultrahøyre PR- og tankesmier, som Heartland og Cato Institutes diktere resten av verden?

Hvor lenge kan det holdes skjult at små men ekstreme og voldelige “Reconstructive christians”[34] i USA og like ekstreme og voldelige islamister – wahhabister[35] – finansieres av saudi-amerikanske oljemilliardærer[36]? Spillet begynner å åpenbares, med bilder av George Bush, Cheney og Rumsfeld i intimt og vennskapelig samvær med Ibn Saud familien[37] og diverse islamist-sjeiker[38].

Under den siste Murdoch-skandalen kom det fram at Murdoch ble mer eller mindre instruert av sin gamle venn prins Alwaleed bin Talal [39]om å avskjedige redaktør Rebekah Brooks. Hva skjer når folk skjønner at ultra-høyre grupperinger og ekstrem-islam har tette kontakter? Hva skjer når folk skjønner at disse grupperingene prøver å hetse vanlige kristne og muslimer opp mot hverandre, og at de profiterer grovt på den økte spenningen? Hva skjer når det blir åpenbart at ekstrem-islam og ultra-høyre i Vesten har identiske politiske mål? Vår hjemlige massemorder prøvde i sitt “manifest” å innbille oss at vanlige, intetanende muslimer skulle delta i en konspirasjon mellom sosialdemokrater og islam og være fotsoldater for et verdensomfattende kalifat, og at vår vestlige kultur er truet. I virkeligheten er det de vestlige kull-og oljebaroner og neo-liberalister, ultrahøyre i Europa og USA som konspirerer med sine fascistiske wahhabist-frender i Saudi-Arabia for størst mulig profitt til olje-milliardærene og for å innføre en neo-fascistisk statsdannelse i Europa og USA. Demokrati, menneskerettigheter, likestilling, ytringsfrihet, miljøvern, etikk, medmenneskelighet og fordeling av godene har aldri stått på deres agenda. Typisk er at når kvinnerettigheter og likestilling står på dagsorden i internasjonale fora går ekstremislamister, ultra-“kristne” amerikanere og paven i mot.

Hva vil folk gjøre når de finner at stadig mer makt er overført fra folkevalgte organ til lukkede styrerom i multinasjonale selskaper kontrollert av saudiske prinser og amerikanske oljebaroner?

Irreversibelt i vår tid
Eksperimentene rulles ut foran øynene våre. Vår planet er allerede fundamentalt endret på mange områder. Dessverre får menneskeheten bare én sjanse til å gjøre miljø-eksperimentene. I menneskelig tidsperspektiv er mange av endringene irreversible. Vi setter vårt miljø, vår økonomi og politiske handlingsrom på spill for at noen superrike menn skal bli megasuperrike[40].  Folk i Midt-Østen har begynt å innse realitetene i ”den arabiske våren”. Når skal resten av verden innse hvor karbon-paradigmet fører oss[41]?

Den miljøvennlige teknologien finnes allerede. Hvis de enorme subsidiene og skattefritakene som nå kommer oljeindistrien til gode i stedet brukes på utviklingen av miljøvennlig og bærekraftig energiproduksjon, kan overgangen fra kull-og olje-paradigmet til det bærekraftige samfunnet gå i løpet av et par tiår. [42]

[1] NCDC/NOAA: Global climate change indicators http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/

[2] NASA: Climate change: How do we know? http://climate.nasa.gov/evidence/

[3] NASA: GISS Surface Temperature Analysis http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs /

[9] NOAA / NCDC State of the climate http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/

[10] NOAA: Recent Mauna Loa records http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

[14] Desmogblog: The oily echo machine behind “climategate” http://www.desmogblog.com/oily-echo-machine-behind-climategate   ! http://www.desmogblog.com   !   Lekkasje avslører dollarflom til klima”skeptikere” (ABC nyheter april 2012)     |    The Koch brothers exposed (Rolling stone April 2012)

[15] Rupert Murdoch’s media empire http://www.bbc.co.uk/news/10317856

[16] The Koch brothers: all the influence money can buy http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/apr/08/koch-brothers-lobbying

[17] John Birch Society  http://www.jbs.org/

[19] How the Head of Fox News Is Making Americans More Right-Wing, More Ignorant and Ever More Terrified

Even his boss Rupert Murdoch is afraid of Roger Ailes. http://www.alternet.org/story/151980/how_the_head_of_fox_news_is_making_americans_more_right-wing%2C_more_ignorant_and_ever_more_terrified?akid=7401.228574.z9xrDz&rd=1&t=5

[25] Peak oil http://www.peakoil.net/

[26] EU energy chief: Worldwide oil availability has peaked http://www.peakoil.net/headline-news/eu-energy-chief-worldwide-oil-availability-has-peaked

[27] ICTA: The real price of gasoline http://209.200.74.155/doc/Real%20Price%20of%20Gasoline.pdf
End fossil fuel subsidies http://endfossilfuelsubsidies.org/      |   Fossil fuel’s hidden costs is in billions     |   The Stern report on the costs of climate change    
Hansen: Game Over for the Climate (New York Times):http://www.nytimes.com/2012/05/10/opinion/game-over-for-the-climate.html
A Congressional Push to End All Fossil Fuel Subsidies (The Nation):http://www.thenation.com/blog/167831/congressional-push-end-all-fossil-fuel-subsidies
Obama says tax breaks for Big Oil need to end (Financial Post):http://business.financialpost.com/2012/03/29/obama-says-tax-breaks-for-big-oil-need-to-end/?__lsa=7934943e
Fossil-fuel subsidies: Helping the richest get richer (Los Angeles Times):http://articles.latimes.com/2012/apr/05/opinion/la-oe-mckibben-stop-oil-subsidies-20120404
Phasing out fossil fuel subsidies could provide half of global carbon target (The Guardian):http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jan/19/fossil-fuel-subsidies-carbon-target   |    The Stern report: Anthropogenic climate change – the biggest market failure ever

[28] Naomi Oreskes: Merchants of doubt. How a handful of scientists obscure the truth about climate change http://thinkprogress.org/romm/2010/03/07/205608/naomi-oreskes-book-talk-merchants-of-doubt-how-a-handful-of-scientists-obscure-the-truth-about-climate-change/

[29] Americans Don’t Realize Just How Badly We’re Getting Screwed by the Top 0.1 Percent Hoarding the Country’s Wealth http://www.alternet.org/story/152010/americans_don%27t_realize_just_how_badly_we%27re_getting_screwed_by_the_top_0.1_percent_hoarding_the_country%27s_wealth?page=2

[30] Oil Drum: Peak oil and the tea party movement http://www.energybulletin.net/node/51852   | http://anz.theoildrum.com/node/6240

[31] Klein, N. Why climate change is so threatening to right wing ideologues http://www.alternet.org/story/150180/naomi_klein%3A_why_climate_change_is_so_threatening_to_right-wing_ideologues?page=entire

[32] Aramco  – by far the world’s most valuable company http://en.wikipedia.org/wiki/Aramco      |    Aramco overseas http://www.aramcooverseas.com/en/

[36] How Republicans and Their Big Business Allies Duped Tens of Millions of Evangelicals into Voting for a Corporate Agenda. The bible-thumping white underclass have given a big boost to the corporate bottom line. http://www.alternet.org/story/148795/how_republicans_and_their_big_business_allies_duped_tens_of_millions_of_evangelicals_into_voting_for_a_corporate_agenda

[37] Hermes press: The Bush – Saudi connection http://www.hermes-press.com/BushSaud.htm

[38] Climate Talks Bigger Threat To Saudi Than Oil Rivals http://planetark.org/enviro-news/item/56469

[39] Prince Al-Waleed bin Talal Alsaud – ‘Brooks Has To Go’  http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEtHXg8FkWm0

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s