Det er da bare en naturlig variasjon – er det ikke?

English

Det som skjer nå, er ingen klimavariasjon, det er en reell klimaendring. Solinnstrålingen har ikke økt de siste førti år. Det er ingen spesiell varmende Milankovich effekt slik vi hadde i Holocen optimum 5000-8000 år siden. Det er ingen store ikke-eruptive vulkaner som pumper drivhusgasser opp i lufta. Det er ingen annen forklaring på dagens globale oppvarming enn menneskelig aktivitet. Vi kan allerede observere hvordan jordas klima og verdens økosystemer er i endring.

Hadde det ikke vært fint om alt dette med menneskeskapte klimaendringer til slutt viser seg å være bare en naturlig variasjon? Klimaet har alltid variert, har det ikke?
For tolv tusen år siden var store deler av Nord-Europa, Canada og nordlige USA dekket av mer enn tusen meter isbre. Hundre tusen år tidligere var det varmt, nesten som i dag. For to hundre tusen år siden var det istid. Litt nærmere i tid: for fem tusen år siden hadde Nord-Europa et varmere sommerklima enn i dag – under perioden kalt Holocene optimum. På 1300-tallet begynte den lille istid som varte i nesten 600 år Så ingenting er nytt, ikke sant?

Se en animasjon av varierende klima: Multimedia – Klimaet på jorden

Du vil finne massevis av grafikk på denne nettsiden: Global warming art   |
Gallery of temperature change data

Klima før i tiden som en berg- og dalbane. Milankovich-sykluser.
Ja, uten tvil, alle er enige: klimaet har variert som en berg og dalbane. Klimapanelet – IPCC – har til og med et eget kapittel om klimaet i tidligere tider kalt paleoklimatologi
Så hvis vi alle er enige, hvorfor kan vi ikke bare slappe av, da?
Problemet er at vi har ganske god anelse om hvorfor klimaet endret seg i tidligere tider. Klima, havstrømmer og passatvinder har ingen egen vilje. Klima endres som regel på grunn av endringer i solinnstråling.  Sola varierer i intensitet, som under den “det lille istid”. I løpet av denne perioden var det svært lite solflekkaktivitet, og mindre energi fra solen kom til planeten vår. Jordas bane rundt sola kan variere. Noen ganger er banen mer elliptisk, eller polaksen kan øke eller minke vinkel. Med avtagende vinkel, blir landområdene på den nordlige halvkule varmere. Disse astronomiske effekter er godt redegjort for, og kalles Milankovich sykluser.  |    Interaktiv «kurs» om Milankovich sykluser  |   Sir David Attenborough: The Truth About Climate Change

Mars er blitt varmere
Hvis du hører at klimaet på Mars har blitt litt varmere også uten menneskelig aktivitet, kan det være sant. Samtidig er det blitt kaldere på Saturn. Dette har ingenting å gjøre med vår situasjon på jorden. Det er rett og slett Milankovich sykluser på andre planeter.
Super-vulkaner har også påvirket klimaet på jorda ved å kaste millioner av tonn med partikler – aerosoler – høyt opp i lufta, over tropopausen. Når aerosoler, særlig sulfataerosoler, blir værende i stratosfæren, kan de ha en sterkt kjølende effekt. (Vulkanutbrudd og klima)
“Vulkansk kjøling” kan innlede en ny istid på grunn av “negative forsterkings- mekanismer”. Med lavere temperaturer, blir det mer is i polare områder. Snødekket utvides og varer lenger om våren. Mer hvit is og snø vil øke effekten av albedo – refleksjon av solstrålene – tilbake til verdensrommet. Med tiden vil et kaldere hav absorbere mer klimagasser fra atmosfæren. Med mindre klimagasser i luften, faller den globale gjennomsnittstemperaturen. Etter noen hundre år, kan vi ha en ny istid. Omvendt, hvis solaktiviteten stiger, vil de samme tilbakekoblingsmekanismer forårsake global oppvarming i motsatt rekkefølge, og etter noen hundre år, etablere en varm periode.
Se grafisk presentasjon av klimavariasjoner de siste 400 000 år

Klimaendringene avhenger alltid av samspillet mellom tre hovedfaktorer: Påvirkning fra sola, albedo og drivhusgasser i atmosfæren.

The three factors that may cause climate change

Den eneste faktoren som har endret seg betydelig de siste 100 årene er kjemien i atmosfæren. Tre hovedfaktorer bestemmer energibalansen på planeten vår:
1. Sol-innstråling, avhengig av avstand fra sola, jordaksens helning og solaktivitet
2. Albedo, eller refleksjon av solstråler fra Jorda og tilbake til verdensrommet.
3. Den kjemiske sammensetningen av atmosfæren.
Temperaturer på planeten vår har endret seg mye og raskt. Disse endringene kan være regionale: En temperaturøkning på den nordlige halvkule kan bety lavere temperatur i den sørlige delen av verden. Den globale temperaturen kan variere på grunn av solaktivitet, som temperaturøkning i første del av forrige århundre. Den raske temperaturøkningen de siste tiårene kan ikke forklares med økt solaktivitet.  Full størrelse

Den eneste faktoren nevnt ovenfor der vi har klare bevis for endringer er atmosfærens kjemiske sammensetning. I løpet av de siste 200 år har mengden av CO2 i atmosfæren økt med mer enn 30%, metan økt med mer enn 150%, mens atmosfærisk N2O har økt med 17% og bakkenært ozon med 35%.

I den opphetede klimadebatten framholdes ofte den varme perioden for 5000-8000 år siden, holocen optimum perioden, som bevis for at dagens globale oppvarming bare er en naturlig variasjon. Men oppvarmingen på den tiden var mest sannsynlig grunnet en Milankovich effekt hvor jordens bane var mer elliptisk. Somrene var varmere enn vanlig, ikke vintrene. Det var ingen oppvarming på den sørlige halvkule. Med andre ord: ingen global oppvarming fant sted på den tiden, og holocen optimum kan ikke sammenlignes med vår nåværende situasjon: ulike årsaker, annerledes og regionale virkninger. Se “mid holocen” perioden

When measuring the average temperature over decades, there is a clear and dramatic warming the last 30 years. Global warming the last three decades has been dramatic. Source:  World Meteorological Organisation, 2013  http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

When measuring the average temperature over decades rather than single years, there is a clear and dramatic warming the last 30 years.
Global warming the last three decades has been dramatic. Source: World Meteorological Organisation, 2013 http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

Naturlige klimaendringer i tidligere tider ingen trøst
Selv om det hadde vært sant at dagens klimaendringer bare er naturlige variasjoner, løses ikke problemene:

De fleste land er avhengige av olje, gass og kull. Mer enn 80% av verdens energi er hentet fra fossile brensler. Daglig omsetning av olje er nå over 90 millioner fat. I tillegg kommer utslippene fra  en tilsvarende mengde kull og gass. Årsakene er høy energitetthet, overflod, til nå relativt lave kostnader, massiv lobbyvirksomhet og subsidiering. Problemene kan deles i fire kategorier:

1. Miljøforurensning.
Kull og olje inneholder mange forskjellige kjemikalier og partikler som kan være farlige for helsen, for eksempel karbon partikler, NOx, VOC, og skade miljøet, for eksempel svovel,

2. Ressursene er begrenset.
Fossile brensler er endelige. Før eller senere vil ressursene renne ut. Vi bruker de billige og lett tilgjengelige kildene først. Vi blir “hekta” og avhengige. Når utvinningen når toppen, vil nye, marginale kilder være mye dyrere og mindre lett tilgjengelige – og produktene selges til en mye høyere utsalgspris. Jo lenger vi utsetter «avvenningen» og rehabiliterer oss selv ved energieffektivisering, fornybare energikilder og bærekraftig utvikling desto høyere kostnader og mer smertefull overgang. Prisen for å ta opp ett fat olje fra de store, gamle oljekildene i Nordsjøen, som f.eks. Ekofisk, er under USD 10. Kostnadene er enda lavere i Midt-Østen. Kostnadene ved marginale kilder, som i Barentshavet, kommer på godt over USD 100 per fat. Marginale oljekilder i f.eks. Polhavet er for dyre å ta i bruk uten subsidier. Etterspørselen vil raskt overstige tilbudet ved økonomisk vekst. Det vil da være marginalkostnadene som gir grunnlaget for markedsprisen. I en global peak-oil situasjon er det i praksis ikke  mulig å øke global oljeproduksjon av betydning uten store statlige subsidier. Uansett vil dette bare utsette det uunngåelige. Profitten til de som kontrollerer gamle, store oljekilder vil være enorm.

3. Ujevn geografisk fordeling.
De store reservene av billig, konvensjonell råolje er konsentrert i mindre demokratiske regimer i Midtøsten, kontrollert av personer med egne agendaer. De politiske kostnadene ved å kanalisere elver av petro-dollar inn i disse regimene er allerede alt for store. Den billige olja får betalt etter verdensmarkedsprisen, ikke etter egne kostnader. Profitten til petro-tyranner i Midt-Østen blir stadig mer eventyrlig.

4. CO2-utslipp og klimaendringer.
Klimaforskere verden over har dokumentert bevis for global oppvarming i luft, land og sjø og urovekkende rask havforsuring.:State of the climate report, NCDC/NOAA | CICERO | NASA | CRU | Royal society | IPCC | WMO | UNEP | Bjerknes centre | Munich re climate | UK met office & Hadley centre | Met office | EU – EEA | WRI | World Bank | TERI  |   Verdensbanken |  Who created the global warming “pause”?

De globale utslipp av karbondioksid er anslått til å være mer enn 35 milliarder tonn og økende. Med «business as usual», vil de globale utslippene anslått til å bli over 50 milliarder tonn 15 år fra nå. Noe av dette absorberes av jordsmonn og vegetasjon. Mye absorberes av havet. Store mengder forblir i atmosfæren i århundrer, og fører til opphopning av CO2 i luften. Se Keeling kurven ved Mauna Loa .

Det som skjer nå, er ingen klimavariasjon, det er en reell klimaendring. Solinnstrålingen har ikke økt de siste førti årene. Det er ingen spesiell varmende Milankovich effekt slik vi hadde i Holocen optimum-perioden for 5000-8000 år siden, og det er ingen store ikke-eruptive vulkaner som pumper drivhusgasser opp i luften. Det er ingen annen forklaring på dagens globale oppvarming enn menneskelig aktivitet. Vi kan allerede observere hvordan jordas klima og med det verdens økosystemer er i endring i akselererende tempo.

Graf fra Skeptical Science: Cowtan and Way, Surface temperature data update – Gjennomsnittstemperatur fra det ene året til det andre kan ofte variere med 4-5 grader. Men det er variasjon i været. Gjennomsnitts temperatur over 30 år er klima. Å plukke ut temperatur ett enkelt år er uvitenskapelig “cherry-picking”. http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=12001

Graf fra Skeptical Science: Cowtan and Way,
Surface temperature data update – Gjennomsnittstemperatur fra det ene året til det andre kan ofte variere med 4-5 grader. Men det er variasjon i været. Gjennomsnitts temperatur over 30 år er klima. Å plukke ut temperatur ett enkelt år er uvitenskapelig “cherry-picking”. http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=12001

Endringene vil mest sannsynlig skje i trinn og i hopp og være ujevnt spredt geografisk, slik det har gjort tidligere. Sterke La Ninas i Stillehavet vil gi kjøligere perioder, El Niños vil gi varmere perioder. Den nordatlantiske oscillasjonen (NAO) vil fortsette å ha varierende innvirkning på været i det nordøst-atlantiske området. Et stadig åpnere polhav vil påvirke “jetstreams” – sterke vinder i høyere luftlag –  i grenseområdene mellom polar og temperert sone og “låse” været i lengre perioder. En tykkere “asiatisk brun dis” vil redusere den globale oppvarmingen for noen tid, mens mindre luftforurensning vil forsterke den. Solens innstråling vil også variere i sykluser. Men disse variasjonene er endringer i været. Klimaendringene er endring i gjennomsnittlig vær over 30 år eller mer. Mange blander sammen vær og klima, og tror at dersom vinteren 1934 i Alaska var varm, jula 1972 i Oslo og New York snøfri og 1998 særlig varm, så er den regnfulle jula nå bare en naturlig variasjon. Slik er det ikke. Ekstra varme eller kalde perioder ett år eller to er bare vær, ikke klima. Se lettforståelig animasjon: ta hunden med ut på tur

Så lenge temperaturøkningen skyldes bare menneskeskapte drivhusgasser vil endringen være langsom og forutsigbar. Når de store, naturlige tilbakekoblingsmekanismene aktiveres, kan det hende at endringene skjer raskere. – Med litt varmere og tørrere vær i sørvestlige del av USA og i Sibir, blir det flere skogbranner. Store skogbranner gir mer svarte sot-partikler på Nordpolen og Grønland. Svarte partikler på isen øker nedsmeltingen i Arktis, som gir litt varmere vær, som så fører til flere skogbranner. Varmere vær gir mer fordampning fra hav til luft, og øker vanninnholdet i atmosfæren. – Vanndamp er den største drivhusgassen.

Den langsiktige trenden er klar – den gjennomsnittlige globale temperaturen er for tiden økende, i gjennomsnitt med 0,16-0,2 ° C per tiår. Endringene er irreversible fra et menneskelig perspektiv. Verden som vi kjenner den, er borte. Vi kan bare gjøre mer eller mindre kvalifiserte gjetninger på hvordan den nye verden vil se ut, og tilpasse oss det som best vi kan.
CICERO: Økende drivhuseffekt påvirker mer enn naturlige svingninger Bjerknessenteret:  Myter om klima   |   Historien om den utskjelte hockey-kurven  |  Jordas temperatur de siste 11000 år  |  Temperatures in the holocen  | Tilbake til fortida

 

EU-EEA report on climate change and impacts 2012  |  Skeptical science: The escalator  |  The NOAA greenhouse gas index  |  Scientists urge fossil fuel moratorium now  |   IEA world energy outlook   |   World Meteorological Organisation: Greenhouse gas concentrations reach new record   |  World Bank: Dramatically warmer this century  |  UNEP: bridge the emission gap   |   NASA: climate  |

Total GHG radiative forcing since 1990 Source: NOAA, Global Monitoring Center 2012

Total GHG radiative forcing since 1990
Source: NOAA, Global Monitoring Center 2012

IPCC:  Observed changes in climate    |    Projections of future changes    |   Understanding climate change   |   How are temperatures on Earth changing?    |    Global average temperature   |    The greenhouse effect    |   Human and natural drivers of climate change   |  How do human activity contribute to climate change and how do they compare with natural influences?  |  15 Things You Should Know About the Major New Report on Climate Science   |

Amerikansk-arabiske oljeinteresser (“big oil”) i samarbeid med “big tobacco” har bygget opp en massiv propaganda- og lobbyindustri i USA.  Det dreier seg om det største og rikeste propaganda-maskineri som verden noen gang har sett. De produserer en flom av forvirrende desinformasjon og meningsløse opprop hvor påståtte vitenskapsfolk kan undertegne. Hvis disse “vitenskapsfolkene” i det hele tatt eksisterer eller er klar over at de står på lista, har de en ting til felles: de er ikke klimaforskere i den forstand at de publiserer forskningsresultater i fagfellevurderte, vitenskapelige journaler. De undertegner like villig på påstander om at jorda er mindre enn 7000 år gammel, at kreasjonismen er en vitenskapelig teori, at tryggheten i samfunnet øker med antall automatvåpen i privat eie og at olje kontinuerlig nydannes i jorda indre, presses opp mot jordas overflate og fyller opp tømte oljekilder.De hopper når direktørene i verdens største oljeselskap sier “hopp!” De savner vitenskapelig integritet og troverdighet.

Global Land ocean temperatures NASA GISS. In the past three decades, the GISS surface temperature record shows an upward trend of about 0.36 degrees F (0.2 degrees C) per decade. In total, average global temperatures have increased by about 1.5 degrees F (0.8 degrees C) since 1880.  http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jan/HQ_10-017_Warmest_temps.html Line plot of global mean land-ocean temperature index, 1880 to present, with the base period 1951-1980. The dotted black line is the annual mean and the solid red line is the five-year mean. The green bars show uncertainty estimates. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/  http://climate.nasa.gov/key_indicators#globalTemp

Global Land ocean temperatures NASA GISS. In the past three decades, the GISS surface temperature record shows an upward trend of about 0.36 degrees F (0.2 degrees C) per decade. In total, average global temperatures have increased by about 1.5 degrees F (0.8 degrees C) since 1880
Line plot of global mean land-ocean temperature index, 1880 to present, with the base period 1951-1980. The dotted black line is the annual mean and the solid red line is the five-year mean. The green bars show uncertainty estimates. All indicators confirm these data.

 

 

15 Things You Should Know About the Major New Report on Climate Science

Er dette en akademisk klimadebatt?

Spot the recycled denial

Empirical evidence that humans are causing global warming

The escalator update 2013

Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature (Royal society)

Human activity directly related to global warming. The big picture

Climate change: evidence, impacts and choices  (NRC)

IPCC (2007) How do Human Activities Contribute to Climate Change and How do They Compare with Natural Influences?

IPCC: Is the Current Climate Change Unusual Compared to Earlier Changes in Earth’s History?

What does past climate change tell us about global warming?

Why did climate cool in the mid 20th century?

Sunspots, CO2 and temperature

Klima og skråsikre uttalelser

Klimaendringer i tall og fakta

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Det er da bare en naturlig variasjon – er det ikke?

  1. Pingback: To, tre grader til – er det så farlig? | Education for Sustainable Development

  2. Pingback: Skråsikkerhet og klima | Education for Sustainable Development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s